ไปยังเนื้อหาหลัก

จะจำหรือบันทึกค่าเซลล์ก่อนหน้าของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงใน Excel ได้อย่างไร?

โดยปกติ เมื่ออัปเดตเซลล์ที่มีเนื้อหาใหม่ ค่าก่อนหน้าจะถูกครอบคลุม เว้นแต่จะเลิกทำการดำเนินการใน Excel อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการเก็บค่าก่อนหน้าไว้เพื่อเปรียบเทียบกับค่าที่อัปเดต การบันทึกค่าของเซลล์ก่อนหน้าลงในเซลล์อื่นหรือลงในข้อคิดเห็นของเซลล์จะเป็นทางเลือกที่ดี วิธีการในบทความนี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย

บันทึกค่าเซลล์ก่อนหน้าด้วยรหัส VBA ใน Excel


บันทึกค่าเซลล์ก่อนหน้าด้วยรหัส VBA ใน Excel

สมมติว่าคุณมีตารางตามภาพด้านล่างที่แสดง หากเซลล์ใด ๆ ในคอลัมน์ C เปลี่ยนแปลงคุณต้องการบันทึกค่าก่อนหน้านี้ลงในเซลล์ของคอลัมน์ G ที่เกี่ยวข้องหรือบันทึกในความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ โปรดทำดังนี้เพื่อให้บรรลุ

1. ในแผ่นงานมีค่าที่คุณจะบันทึกเมื่ออัปเดตให้คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานแล้วเลือก ดูรหัส จากเมนูคลิกขวา ดูภาพหน้าจอ:

2. ในการเปิด Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน คัดลอกโค้ด VBA ด้านล่างลงในหน้าต่าง Code

รหัส VBA ต่อไปนี้ช่วยให้คุณบันทึกค่าเซลล์ก่อนหน้าของคอลัมน์ที่ระบุลงในคอลัมน์อื่น

รหัส VBA: บันทึกค่าเซลล์ก่อนหน้าลงในเซลล์คอลัมน์อื่น

Dim xRg As Range
Dim xChangeRg As Range
Dim xDependRg As Range
Dim xDic As New Dictionary
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim I As Long
  Dim xCell As Range
  Dim xDCell As Range
  Dim xHeader As String
  Dim xCommText As String
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False
  xHeader = "Previous value :"
  x = xDic.Keys
  For I = 0 To UBound(xDic.Keys)
    Set xCell = Range(xDic.Keys(I))
    Set xDCell = Cells(xCell.Row, 7)
    xDCell.Value = ""
    xDCell.Value = xDic.Items(I)
  Next
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Dim I, J As Long
  Dim xRgArea As Range
  On Error GoTo Label1
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  Set xDependRg = Target.Dependents
  If xDependRg Is Nothing Then GoTo Label1
  If Not xDependRg Is Nothing Then
    Set xDependRg = Intersect(xDependRg, Range("C:C"))
  End If
Label1:
  Set xRg = Intersect(Target, Range("C:C"))
  If (Not xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = Union(xRg, xDependRg)
  ElseIf (xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xDependRg
  ElseIf (Not xRg Is Nothing) And (xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xRg
  Else
    Application.EnableEvents = True
    Exit Sub
  End If
  xDic.RemoveAll
  For I = 1 To xChangeRg.Areas.Count
    Set xRgArea = xChangeRg.Areas(I)
    For J = 1 To xRgArea.Count
      xDic.Add xRgArea(J).Address, xRgArea(J).Formula
    Next
  Next
  Set xChangeRg = Nothing
  Set xRg = Nothing
  Set xDependRg = Nothing
  Application.EnableEvents = True
End Sub

สำหรับการบันทึกค่าเซลล์ก่อนหน้าในความคิดเห็นโปรดใช้รหัส VBA ด้านล่าง

รหัส VBA: บันทึกค่าเซลล์ก่อนหน้าในความคิดเห็น

Dim xRg As Range
Dim xChangeRg As Range
Dim xDependRg As Range
Dim xDic As New Dictionary
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim I As Long
  Dim xCell As Range
  Dim xHeader As String
  Dim xCommText As String
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False
  xHeader = "Previous value :"
  For I = 0 To UBound(xDic.Keys)
    Set xCell = Range(xDic.Keys(I))
    If Not xCell.Comment Is Nothing Then xCell.Comment.Delete
    With xCell
      .AddComment
      .Comment.Visible = False
      .Comment.Text xHeader & vbCrLf & xDic.Items(I)
    End With
  Next
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Dim I, J As Long
  Dim xRgArea As Range
  On Error GoTo Label1
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  Set xDependRg = Target.Dependents
  If xDependRg Is Nothing Then GoTo Label1
  If Not xDependRg Is Nothing Then
    Set xDependRg = Intersect(xDependRg, Range("C:C"))
  End If
Label1:
  Set xRg = Intersect(Target, Range("C:C"))
  If (Not xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = Union(xRg, xDependRg)
  ElseIf (xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xDependRg
  ElseIf (Not xRg Is Nothing) And (xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xRg
  Else
    Application.EnableEvents = True
    Exit Sub
  End If
  xDic.RemoveAll
  For I = 1 To xChangeRg.Areas.Count
    Set xRgArea = xChangeRg.Areas(I)
    For J = 1 To xRgArea.Count
      xDic.Add xRgArea(J).Address, xRgArea(J).Text
    Next
  Next
  Set xChangeRg = Nothing
  Set xRg = Nothing
  Set xDependRg = Nothing
  Application.EnableEvents = True
End Sub

หมายเหตุ: ในรหัสหมายเลข 7 ระบุคอลัมน์ G ที่คุณจะบันทึกเซลล์ก่อนหน้าและ C: C คือคอลัมน์ที่คุณจะบันทึกค่าเซลล์ก่อนหน้า โปรดเปลี่ยนตามความต้องการของคุณ

3 คลิก เครื่องมือ > อ้างอิง เพื่อเปิด การอ้างอิง - VBAProject ให้ทำเครื่องหมายที่ รันไทม์การเขียนสคริปต์ของ Microsoft แล้วคลิกไฟล์ OK ปุ่ม. ดูภาพหน้าจอ:

4 กด อื่น ๆ + Q ปุ่มเพื่อปิดไฟล์ Microsoft Visual Basic สำหรับแอปพลิเคชัน หน้าต่าง

จากนี้ไปเมื่อค่าของเซลล์ในคอลัมน์ C อัปเดตค่าก่อนหน้าของเซลล์จะถูกบันทึกลงในเซลล์ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ G หรือบันทึกในความคิดเห็นตามที่แสดงภาพหน้าจอ

บันทึกค่าเซลล์ก่อนหน้าในเซลล์อื่น:

บันทึกค่าเซลล์ก่อนหน้าในความคิดเห็น:

สุดยอดเครื่องมือเพิ่มผลผลิตในสำนักงาน

🤖 Kutools AI ผู้ช่วย: ปฏิวัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดตาม: การดำเนินการที่ชาญฉลาด   |  สร้างรหัส  |  สร้างสูตรที่กำหนดเอง  |  วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภูมิ  |  เรียกใช้ฟังก์ชัน Kutools...
คุณสมบัติยอดนิยม: ค้นหา เน้น หรือระบุรายการที่ซ้ำกัน   |  ลบแถวว่าง   |  รวมคอลัมน์หรือเซลล์โดยไม่สูญเสียข้อมูล   |   รอบโดยไม่มีสูตร ...
การค้นหาขั้นสูง: VLookup หลายเกณฑ์    VLookup หลายค่า  |   VLookup ข้ามหลายแผ่น   |   การค้นหาที่ไม่ชัดเจน ....
รายการแบบเลื่อนลงขั้นสูง: สร้างรายการแบบหล่นลงอย่างรวดเร็ว   |  รายการแบบหล่นลงขึ้นอยู่กับ   |  เลือกหลายรายการแบบหล่นลง ....
ผู้จัดการคอลัมน์: เพิ่มจำนวนคอลัมน์เฉพาะ  |  ย้ายคอลัมน์  |  สลับสถานะการมองเห็นของคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่  |  เปรียบเทียบช่วงและคอลัมน์ ...
คุณสมบัติเด่น: กริดโฟกัส   |  มุมมองการออกแบบ   |   บาร์สูตรใหญ่    สมุดงานและตัวจัดการชีต   |  ห้องสมุดทรัพยากร (ข้อความอัตโนมัติ)   |  เลือกวันที่   |  รวมแผ่นงาน   |  เข้ารหัส/ถอดรหัสเซลล์    ส่งอีเมลตามรายการ   |  ซุปเปอร์ฟิลเตอร์   |   ตัวกรองพิเศษ (กรองตัวหนา/ตัวเอียง/ขีดทับ...) ...
ชุดเครื่องมือ 15 อันดับแรก12 ข้อความ เครื่องมือ (เพิ่มข้อความ, ลบอักขระ, ... )   |   50 + แผนภูมิ ประเภท (แผนภูมิ Gantt, ... )   |   40+ ใช้งานได้จริง สูตร (คำนวณอายุตามวันเกิด, ... )   |   19 การแทรก เครื่องมือ (ใส่ QR Code, แทรกรูปภาพจากเส้นทาง, ... )   |   12 การแปลง เครื่องมือ (ตัวเลขเป็นคำ, การแปลงสกุลเงิน, ... )   |   7 ผสานและแยก เครื่องมือ (แถวรวมขั้นสูง, แยกเซลล์, ... )   |   ... และอื่น ๆ

เพิ่มพูนทักษะ Excel ของคุณด้วย Kutools สำหรับ Excel และสัมผัสประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Kutools สำหรับ Excel เสนอคุณสมบัติขั้นสูงมากกว่า 300 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลา  คลิกที่นี่เพื่อรับคุณสมบัติที่คุณต้องการมากที่สุด...

รายละเอียด


แท็บ Office นำอินเทอร์เฟซแบบแท็บมาที่ Office และทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก

 • เปิดใช้งานการแก้ไขและอ่านแบบแท็บใน Word, Excel, PowerPoint, ผู้จัดพิมพ์, Access, Visio และโครงการ
 • เปิดและสร้างเอกสารหลายรายการในแท็บใหม่ของหน้าต่างเดียวกันแทนที่จะเป็นในหน้าต่างใหม่
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ 50% และลดการคลิกเมาส์หลายร้อยครั้งให้คุณทุกวัน!
Comments (23)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, I'm a newbie of VBA👋

I have a question here 🧐
I pasted the VBA code: Save previous cell value in the comment I my excel but
What if my previous cell is blank then do nothing (No comment) for that particular BLANK cell?
How do I modify the VBA code?
Any expert to provide any solution of this, many thanks👋
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi!

Thank you for the function, i would like to know what i have to change to keep all the change.

For exemple if i change two time the value i want te save both last values.

Thank you in advance for the help!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
The following VBA code accomplishes this: Track all changes in Column C and store the previous values in successive columns starting from Column G. If Column G is not where you want to start storing these values, adjust the xColumn = 7 line in the code (7 represents Column G, 8 for Column H, and so on).
Hope I can help.

Dim xRg As Range
Dim xChangeRg As Range
Dim xDependRg As Range
Dim xDic As New Dictionary

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by extendoffice 20240112
  Dim xCell As Range
  Dim xPrevCell As Range
  Dim xColumn As Long
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False

  For Each xCell In Target
    If Not xDic.Exists(xCell.Address) Then GoTo NextCell
    If Intersect(xCell, Me.Range("C:C")) Is Nothing Then GoTo NextCell

    ' Find next available column starting from G
    xColumn = 7
    While Me.Cells(xCell.Row, xColumn).Value <> ""
      xColumn = xColumn + 1
    Wend

    ' Save previous value to the next available column
    Set xPrevCell = Me.Cells(xCell.Row, xColumn)
    xPrevCell.Value = xDic(xCell.Address)

NextCell:
  Next xCell

  ' Clear the dictionary and re-enable events
  xDic.RemoveAll
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
  On Error GoTo 0
End Sub

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Dim cell As Range
  On Error Resume Next
  Application.EnableEvents = False

  ' Reset dictionary and store current values for cells in column C
  xDic.RemoveAll
  For Each cell In Intersect(Target, Me.Range("C:C"))
    If Not cell Is Nothing Then
      xDic.Add cell.Address, cell.Value
    End If
  Next cell

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Can any body help in this problem
This comment was minimized by the moderator on the site
saving the previous data when entering manually but not working when data is refreshing from a web site, it is doing nothing
please help
thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Kamal.
This problem is a bit complicated. After trying various methods, I can't deal with it. I am sorry for that.
This comment was minimized by the moderator on the site
only working when entering data manually
but not working when data is refreshing from a website
please help
thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
cho e hỏi chút là có cách nào để khi tính toán cộng trừ xong thì nó sẽ lưu lại giá trị khi tính toán xong không ạ
ví dụ:
Giá trị ở cột A = cột B + cột C
Khi tính toán xong cột A sẽ lưu giá trị sau khi đã tính toán xong, lần tiếp theo tính toán thì nó cột A sẽ lấy giá trị hiện tại để tính toán tiếp chứ không lấy giá trị ban đầu ạ
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi trung,
The code has been updated. Please give it a try. Thanks for your feedback.
In the following code, the number 5 in this line Set xDCell = Cells(xCell.Row, 5) represents the column E where you will place the previous value. A:A refers to the cells in column A. You need to save the previous values of these cells.

Dim xRg As Range
'Updated by Extendoffice 20220803
Dim xChangeRg As Range
Dim xDependRg As Range
Dim xDic As New Dictionary
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim I As Long
  Dim xCell As Range
  Dim xDCell As Range
  Dim xHeader As String
  Dim xCommText As String
  Dim X
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False
  xHeader = "Previous value :"
  X = xDic.Keys
  For I = 0 To UBound(xDic.Keys)
    Set xCell = Range(xDic.Keys(I))
    Set xDCell = Cells(xCell.Row, 5)
    
    xDCell.NumberFormatLocal = xCell.NumberFormatLocal
    xDCell.Value = xDic.Items(I)
    
  Next
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Dim I, J As Long
  Dim xRgArea As Range
  On Error GoTo Label1
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  Set xDependRg = Target.Dependents
  If xDependRg Is Nothing Then GoTo Label1
  If Not xDependRg Is Nothing Then
    Set xDependRg = Intersect(xDependRg, Range("A:A"))
  End If
Label1:
  Set xRg = Intersect(Target, Range("A:A"))
  If (Not xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = Union(xRg, xDependRg)
  ElseIf (xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xDependRg
  ElseIf (Not xRg Is Nothing) And (xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xRg
  Else
    Application.EnableEvents = True
    Exit Sub
  End If
  xDic.RemoveAll
  For I = 1 To xChangeRg.Areas.Count
    Set xRgArea = xChangeRg.Areas(I)
    For J = 1 To xRgArea.Count
      xDic.Add xRgArea(J).Address, xRgArea(J).Text ' xRgArea(J).Formula
    Next
  Next
  Set xChangeRg = Nothing
  Set xRg = Nothing
  Set xDependRg = Nothing
  Application.EnableEvents = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
It is good if you type in.Can you help me to work it in when data is entered by using the value of function from DDE(Dynamic Data Exchange) as well?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
Sorry I can't solve this problem. I suggest you post the problem to the forum below to get help from other Excel enthusiasts.
https://www.extendoffice.com/forum/kutools-for-excel.html
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there a way to repeat this for all changes? I would like the Comments Box to show all of the previous entries if possible.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jennie! Did you manage to solve this issue? I am also trying to collect in a comments box all the new entries, but I am having difficulties to adapt the VBA code to this. Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
If the cell I want to save is a formula, the G cell will only save the formula, and calculate the value. I need to save the value - not the formula. How can I tell the VBA code, that the value changes although the formula is not changed. Best regards Flemming
This comment was minimized by the moderator on the site
This is for one cell value ,but how do for multiple cell value ,i want 4 cell data store and update like this for example C,D,E,F cell data into G,H,I,J cell respectively ,how can do please help
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations